Archív článkov

Zomrel rožňavský emeritný biskup J.E. Mons. Eduard Kojnok

Plní kresťanskej nádeje Vám oznamujeme, že dnes, 27. októbra 2011, v skorých ranných hodinách, vo veku 78 rokov, si Pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Kňazskú vysviacku prijal dňa 24. júna 1956, rožňavským diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990, 27.12.2008 Sv. Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

 

S otcom biskupom sa rozlúčime:

– pohrebnou svätou omšou 3. novembra 2011 o 09:30 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
– svätou omšou s uložením pozostatkov 3. novembra 2011 o 14:30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi, jeho rodisku.
parte

Tvoje štěstí nespočívá v co největším množství…

Příběh náčelníka Ralpha

Náčelník Ralph je šedesátník, kterého zvolili do svého čela Indiáni z ostrova Vancouver v západní Kanadě. Do své funkce byl zvolen – nezískal ji tedy dědičně po svých předcích. Lidé si ho vybrali pro jeho osobní vlastnosti. Tento člověk mi vyprávěl příběh o tom, co prožil během svého dospívání.

„Živil nás Tichý oceán. Každoročně připlouvala obrovská hejna lososů. Všichni jsme se těšívali, jak vyplujeme na člunech a budeme je lovit. Lososi byli naší zimní potravou. Jednoho roku jsme vypluli časně z rána – ve člunu byl otec, moji dospívající bratři a já. Ryb bylo tolik, že během několika málo hodin byl člun plný lososů. Museli jsme se vrátit. My tři bratři jsme z toho byli nadšení a rychle jsme vykládali lososy z lodi, protože jsme chtěli znovu vyplout a nachytat ještě další.“

Continue reading

Viera mužov

Viera mužov v Cirkvi je veľmi dôležitá. Je iná, ako viera žien a tak, ako v manželskom živote sa žena opiera o svojho muža, ktorý ju chráni a vedie, podobne aj v živote viery Cirkvi doplňuje mužský prvok vieru žien. Pavol hovorí v 1. Kor 11,3: „… chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou každej ženy muž a hlavou Krista Boh.“ Nechcem sa tu zaoberať otázkou kto je komu podriadený, ale z citátu je zrejmé, aké vzťahy sú v Cirkvi a ako sa vzájomne v živote viery ovplyvňujeme a podporujeme. Ak vypadne z tohoto „reťazca“ muž, náboženský život začne mať „divnú“ zoženštilú príchuť a pre mnohých neveriacich, hlavne mužov nie je príťažlivý, ale odpudivý.

Continue reading

Ján Blahovský oslávil 60 rokov života

P1000411Pre našu farnosť Revúca, sú tieto dni veľmi krásne a príjemné. Hoci náš nový pán kaplán Janko Blahovský je tu len niekoľko dní, predsa spoločne spolu s ním prežívame jeho 60. narodeniny.  V nedeľu 16.10.2011 krásnu atmosféru vytvoril spevokol Benedictus z Heľpy spolu s veriacimi s Heľpy a Revúcej. V utorok 18.10.2011 v deň narodenín spolu s kňazmi diecézy poďakoval za 60 rokov života.  Pri sv. omši v deň narodenín mu  prišli zaspievať dôchodcovia v krojoch z Heľpy, kde doteraz pôsobil.

Vyprosujeme mu Veľa Božích milosti, zdravia a radosti z kňazského  života.

 

Continue reading

Odpustová slávnosť v Muránskej Zdychave

IMAG0074Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má priamy vzťah k nej. Tak pre manžela, či manželku je snubný prsteň čímsi viac, ako kúsok vzácneho kovu, pretože je symbolom vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto a osobitné prejavy aj v duchovnom živote človeka – v náboženstve.
Kríž je v kresťanskom ponímaní symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na kríži zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy. Kríž sa stal symbolom kresťanov od prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Continue reading

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Image015Pozývame Vás na odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža vo filiálnom kostole v Muránskej Zdychave.  V deň slávnosti 14. septembra začneme krížovou cestou o 10:15 hod. po nej bude o 11:00 hod. bude sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža.

V nedeľu 18. septembra bude krížová cesta o 10:15 hod a sv. omša o 11:00 hod.  Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bude VDp. Jozef Kostolný.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Otvorenie nového školského roka škôlky.

SAM_7640Prázdniny skončili, znova sme sa stretli v našej materskej škole Svätej Rodiny. Na všetkých sme sa veľmi tešiliJ. Aj na krik a  plač nových škôlkárov, ktorí sprevádzajú začiatok školského roka v každej materskej škole.  Je to úplne prirodzené. Deti prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov a v kolektíve nových ľudí. Školský rok sa u nás začal 5.9.2011 ráno, ako v každej materskej škole, ale  o  10.00 sme  sa stretli v  kostole na bohoslužbe slova a Veni Sancte, vzývaní Ducha Svätého, aby deti i učiteľov a vychovávateľov sprevádzal svojimi radami a pomocou. Celú bohoslužbu viedol nový správca farnosti a taktiež duchovný správca Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Mgr. Pavel Bodnár.

„Duchu Svätý buď s nami a veď si nás!“

Continue reading

Veni Sancte

Pomaly sa blíži začiatok nového školského roku 2011/2012. V tieto dni sa koná v kresťanských chrámoch takzvané Veni Sancte. Je to skrátená forma celého zvolania Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý. Zvolávame Ducha Svätého, ktorý je darcom múdrosti a rozumnosti, ktoré sú veľmi potrebné pri správnom štúdiu.
Continue reading

Odpuštěním prospíváme především sobě

… zaujalo nás …

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak označit sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.

Continue reading

Začiatok školského roka v škôlke.

Oznamujeme rodičom detí,navštevujúcich Katolícku materskú školu Sv. Rodiny, že prevádzka v materskej škole začína v pondelok 5. 9. 2011 od 6.30 hod.

Erika Václaviková, riaditeľka

Vitajte na obnovenej web stránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca

Vitajte na obnovenej oficiálnej webstránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca. Farnosť Revúca je zasvätená sv. Vavrincovi. Vo farnosti žije 14935 obyvateľov a z toho 5590 rímskokatolíkov. Zároveň má štyri filiálky: Revúčka (Kostol Nanebovzatia Panny Márie), Muránska Zdychava (Kostol Povýšenia sv. Kríža), Mokrá Lúka (Kostol Navštívenia Panny Márie) a Revúcka Lehota (bez katolíckeho kostola). Správcom farnosti je momentálne Mgr. Pavel Bodnár.

Na tejto stránke sa budeme snažiť sprostredkovať vám najaktuálnejšie informácie zo života farnosti. Stránka je v stave „napĺňania“, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Veríme, že každým dňom tam nájdete viac osožných a podnetných informácií.

Admin